IMPORT SCHEDULE


スケジュール一覧

Region Origin Destination
ASIA KAOHSIUNG TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA MOJI TOMAKOMAI AKITA SAKATA SENDAI NIGATA NAOETSU TOYAMA KANAZAWA CHIBA SHIMIZU TSURUGA MIZUSHIMA SAKAIMINATO TOKUSHIMA TAKAMATSU IMABARI MATSUYAMA FUKUYAMA HIROSHIMA KUMAMOTO NAGASAKI NAHA
KEELUNG TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA MOJI TOMAKOMAI AKITA SAKATA SENDAI NIGATA NAOETSU TOYAMA KANAZAWA CHIBA SHIMIZU TSURUGA MIZUSHIMA SAKAIMINATO TOKUSHIMA IMABARI MATSUYAMA FUKUYAMA HIROSHIMA KUMAMOTO NAGASAKI NAHA
TAICHUNG TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA TOMAKOMAI AKITA SAKATA SENDAI NIGATA NAOETSU TOYAMA KANAZAWA CHIBA SHIMIZU TSURUGA MIZUSHIMA SAKAIMINATO TOKUSHIMA TAKAMATSU IMABARI MATSUYAMA FUKUYAMA HIROSHIMA KUMAMOTO NAGASAKI NAHA
JAKARTA TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA MOJI TOMAKOMAI AKITA SENDAI NIGATA TOYAMA KANAZAWA CHIBA SHIMIZU MIZUSHIMA SAKAIMINATO TOKUSHIMA IMABARI MATSUYAMA FUKUYAMA HIROSHIMA NAHA
PHNOM PENH TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA HAKATA TOMAKOMAI SENDAI NAHA
SINGAPORE TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA MOJI HAKATA TOMAKOMAI AKITA SAKATA SENDAI NIGATA NAOETSU KANAZAWA CHIBA SHIMIZU TSURUGA MIZUSHIMA SAKAIMINATO TOKUSHIMA TAKAMATSU IMABARI MATSUYAMA FUKUYAMA HIROSHIMA KUMAMOTO NAGASAKI NAHA
PAT (BANGKOK) TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA MOJI HAKATA TOMAKOMAI AKITA SAKATA SENDAI NIGATA NAOETSU TOYAMA KANAZAWA CHIBA SHIMIZU TSURUGA MIZUSHIMA SAKAIMINATO TOKUSHIMA TAKAMATSU IMABARI MATSUYAMA FUKUYAMA HIROSHIMA KUMAMOTO NAGASAKI NAHA
MANILA TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA MOJI HAKATA TOMAKOMAI AKITA SAKATA SENDAI NIGATA NAOETSU KANAZAWA CHIBA SHIMIZU TSURUGA MIZUSHIMA SAKAIMINATO TOKUSHIMA TAKAMATSU IMABARI MATSUYAMA FUKUYAMA HIROSHIMA KUMAMOTO NAGASAKI NAHA
HAIPHONG TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA MOJI HAKATA TOMAKOMAI AKITA SAKATA SENDAI NIGATA KANAZAWA CHIBA SHIMIZU MIZUSHIMA TOKUSHIMA TAKAMATSU MATSUYAMA FUKUYAMA HIROSHIMA KUMAMOTO KAGOSHIMA NAHA
HO CHI MINH TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA MOJI HAKATA TOMAKOMAI HACHINOHE AKITA SAKATA SENDAI KANAZAWA CHIBA SHIMIZU TSURUGA MIZUSHIMA SAKAIMINATO TOKUSHIMA TAKAMATSU MATSUYAMA FUKUYAMA HIROSHIMA KUMAMOTO NAHA
PORT KELANG TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA MOJI HAKATA TOMAKOMAI HACHINOHE AKITA SENDAI NIGATA KANAZAWA CHIBA SHIMIZU TSURUGA MIZUSHIMA TOKUSHIMA MATSUYAMA HIROSHIMA NAGASAKI NAHA
CHINA DALIAN TOKYO OSAKA TOMAKOMAI HACHINOHE AKITA SAKATA SENDAI NIGATA NAOETSU KANAZAWA CHIBA SHIMIZU TSURUGA MIZUSHIMA SAKAIMINATO TOKUSHIMA TAKAMATSU IMABARI MATSUYAMA FUKUYAMA HIROSHIMA KUMAMOTO NAGASAKI NAHA
GUANGZHOU TOKYO YOKOHAMA KOBE OSAKA MOJI HAKATA TOMAKOMAI SENDAI NIGATA KANAZAWA SHIMIZU MIZUSHIMA FUKUYAMA HIROSHIMA KAGOSHIMA NAHA
NINGBO TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA HAKATA TOMAKOMAI AKITA SAKATA SENDAI NIGATA NAOETSU TOYAMA KANAZAWA CHIBA SHIMIZU TSURUGA MIZUSHIMA SAKAIMINATO TOKUSHIMA TAKAMATSU IMABARI MATSUYAMA FUKUYAMA HIROSHIMA KUMAMOTO NAGASAKI KAGOSHIMA NAHA
QINGDAO TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA MOJI HAKATA TOMAKOMAI AKITA SAKATA SENDAI NIGATA NAOETSU TOYAMA KANAZAWA CHIBA SHIMIZU TSURUGA MIZUSHIMA SAKAIMINATO TAKAMATSU IMABARI MATSUYAMA FUKUYAMA HIROSHIMA NAGASAKI NAHA
SHANGHAI TOKYO YOKOHAMA NAGOYA MOJI TOMAKOMAI AKITA SAKATA SENDAI NIGATA NAOETSU TOYAMA KANAZAWA CHIBA SHIMIZU TSURUGA MIZUSHIMA SAKAIMINATO TOKUSHIMA TAKAMATSU IMABARI MATSUYAMA FUKUYAMA HIROSHIMA KUMAMOTO NAGASAKI KAGOSHIMA NAHA
SHENZHEN TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA MOJI TOMAKOMAI AKITA SAKATA SENDAI NIGATA NAOETSU KANAZAWA CHIBA SHIMIZU MIZUSHIMA SAKAIMINATO TOKUSHIMA TAKAMATSU IMABARI MATSUYAMA FUKUYAMA HIROSHIMA NAGASAKI NAHA
XIAMEN TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA HAKATA TOMAKOMAI AKITA SAKATA SENDAI NIGATA TOYAMA KANAZAWA SHIMIZU MIZUSHIMA TOKUSHIMA TAKAMATSU MATSUYAMA FUKUYAMA HIROSHIMA KUMAMOTO NAGASAKI KAGOSHIMA
XINGANG TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA MOJI HAKATA TOMAKOMAI SENDAI NIGATA NAOETSU TOYAMA KANAZAWA CHIBA SHIMIZU TSURUGA MIZUSHIMA TOKUSHIMA TAKAMATSU MATSUYAMA FUKUYAMA HIROSHIMA
YANTAI TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA
HONG KONG TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA MOJI HAKATA TOMAKOMAI SAKATA SENDAI NIGATA NAOETSU TOYAMA KANAZAWA SHIMIZU MIZUSHIMA TOKUSHIMA TAKAMATSU MATSUYAMA FUKUYAMA HIROSHIMA KUMAMOTO NAGASAKI NAHA
EUROPE ANTWERP TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA MOJI HAKATA TOMAKOMAI AKITA SAKATA SENDAI NIGATA NAOETSU TOYAMA KANAZAWA CHIBA SHIMIZU TSURUGA MIZUSHIMA TOKUSHIMA TAKAMATSU FUKUYAMA HIROSHIMA KUMAMOTO NAGASAKI
BARCELONA TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA MOJI HAKATA TOMAKOMAI SAKATA SENDAI NIGATA TOYAMA CHIBA SHIMIZU TSURUGA MIZUSHIMA TAKAMATSU MATSUYAMA FUKUYAMA HIROSHIMA KUMAMOTO NAGASAKI NAHA
HAMBURG TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA MOJI HAKATA TOMAKOMAI AKITA SAKATA SENDAI NIGATA NAOETSU KANAZAWA CHIBA SHIMIZU TSURUGA MIZUSHIMA SAKAIMINATO TOKUSHIMA TAKAMATSU IMABARI MATSUYAMA FUKUYAMA KUMAMOTO NAGASAKI NAHA
LE HAVRE TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA MOJI HAKATA TOMAKOMAI AKITA SAKATA SENDAI NIGATA NAOETSU TOYAMA KANAZAWA CHIBA SHIMIZU TSURUGA MIZUSHIMA SAKAIMINATO TOKUSHIMA TAKAMATSU IMABARI MATSUYAMA FUKUYAMA HIROSHIMA KUMAMOTO NAGASAKI NAHA
MILAN TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA MOJI HAKATA TOMAKOMAI NIGATA TOYAMA SHIMIZU HIROSHIMA
ROTTERDAM TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA MOJI HAKATA TOMAKOMAI AKITA SAKATA NIGATA NAOETSU TOYAMA KANAZAWA CHIBA SHIMIZU TSURUGA MIZUSHIMA TOKUSHIMA TAKAMATSU FUKUYAMA HIROSHIMA KUMAMOTO NAGASAKI
SOUTHAMPTON TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA MOJI HAKATA TOYAMA SHIMIZU NAGASAKI
KOREA BUSAN TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA MOJI HAKATA TOMAKOMAI HACHINOHE AKITA SAKATA SENDAI NIGATA NAOETSU TOYAMA KANAZAWA CHIBA SHIMIZU TSURUGA MIZUSHIMA SAKAIMINATO TOKUSHIMA TAKAMATSU IMABARI MATSUYAMA FUKUYAMA HIROSHIMA KUMAMOTO NAGASAKI NAHA
NORTH AMERICA ATLANTA, GA TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA HAKATA SHIMIZU NAHA
BALTIMORE, MD TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA HAKATA SHIMIZU NAHA
BOSTON, MA TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA HAKATA SHIMIZU NAHA
CHARLESTON, SC TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA HAKATA SHIMIZU NAHA
CHARLOTTE, NC TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA HAKATA SHIMIZU NAHA
CINCINNATI, OH TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA HAKATA SHIMIZU NAHA
CLEVELAND, OH TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA HAKATA SHIMIZU NAHA
COLUMBUS, OH TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA HAKATA SHIMIZU NAHA
DALLAS, TX TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA HAKATA SHIMIZU NAHA
DETROIT, MI TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA HAKATA SHIMIZU NAHA
HOUSTON, TX TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA HAKATA SHIMIZU NAHA
INDIANAPOLIS, IN TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA HAKATA SHIMIZU NAHA
JACKSONVILLE, FL TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA HAKATA SHIMIZU NAHA
LOS ANGELES TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA HAKATA SHIMIZU NAHA
MEMPHIS, TN TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA HAKATA SHIMIZU NAHA
MIAMI TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA HAKATA SHIMIZU NAHA
MINNEAPOLIS, MN TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA HAKATA SHIMIZU NAHA
NEW ORLEANS, LA TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA HAKATA SHIMIZU NAHA
NEW YORK TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA HAKATA SHIMIZU NAHA
NORFOLK, VA TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA HAKATA SHIMIZU NAHA
OAKLAND, CA
PHILADELPHIA, PA TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA HAKATA SHIMIZU NAHA
PORTLAND, OR TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA HAKATA SHIMIZU NAHA
SAN FRANCISCO TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA HAKATA SHIMIZU NAHA
SEATTLE, WA TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA HAKATA SHIMIZU NAHA
OCEANIA MELBOURNE TOKYO YOKOHAMA NAGOYA KOBE OSAKA MOJI HAKATA TOMAKOMAI SHIMIZU HIROSHIMA KUMAMOTO NAHA